Aircraft Directory: USSR / Russia

  Virtual Aircraft Museum / USSR / Russia  


YAKOVLEV
73

TUPOLEV
60

MIKOYAN/GUREVICH
41

SUKHOI
38

Alekseev 3
Anatra 1
ANTONOV 17
BERIEV 15
Bisnovat 2
Bolkhovitinov 2
Borovkov-Frolov 1
Gribovskii 1
Grigorovich 9
ILYUSHIN 24
Ilyushin-Berijev 1
KOMTA 1
Kalinin 3

Kazan Aviation Institute 1
KhAI 2
Kocherigin 1
LAVOCHKIN 19
Lebed' 1
Lisunov 1
Mikhelson 1
MIKOYAN/GUREVICH 41
Myasishchev 5
Nikitin-Shevchenko 2
Nyeman 1
Pashinin 1
Petljakov 2

POLIKARPOV 22
Shavrov 5
SIKORSKY 20
Slesarev 1
SUKHOI 38
Technoavia 1
Tereshchenko 1
Tomashevich 1
Tsybin 1
TUPOLEV 60
YAKOVLEV 73
Yatsenko 1
Yermolajev 1

  Virtual Aircraft Museum / USSR / Russia  

AVIATION TOP 100 - www.avitop.com Avitop.com